വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് തീയതി    നടപടിക്കുറിപ്പുകൾ  അപ്ലോഡ് ചെയ്ത  തീയതി
       
17/12/2018 17.12.2018 ൽ കൂടിയ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ് 18/12/2018
       
12/10/2018 12.10.2018 ൽ കൂടിയ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ് 12/10/2018
       
26/09/2018 26.09.2018 ൽ കൂടിയ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ് 27/09/2018
       
07/09/2018 07.09.2018 ൽ കൂടിയ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്  07/09/2018
       
13/08/2018 13.08.2018 ൽ കൂടിയ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്  17/08/2018
       
26/07/2018 26.07.2018 ൽ കൂടിയ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്  26/07/2018
       
09/07/2018 09.07.2018 ൽ കൂടിയ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്  09/07/2018
       
22/06/2018 22.06.2018 ൽ കൂടിയ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്  22/06/2018
       
05/06/2018 05.06.2018 ൽ കൂടിയ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്  06/06/2018
       
31/05/2018 31.05.2018 ൽ കൂടിയ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്  06/06/2018
       
15/05/2018 15.05.2018 ൽ കൂടിയ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്  15/05/2018
       
23/05/2018 23.05.2018 ൽ കൂടിയ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്  23/05/2018
       
30/04/2018 30.04.2018 ൽ കൂടിയ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്  30/04/2018
       
24/4 & 25/04/2018 25.04 & 26.04.2018ൽ കൂടിയ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്  25/04/2018
       
10/04/2018  10.04.2018 ൽ കൂടിയ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്  17/04/2018