ശ്രീമതി. വീണ എൻ മാധവൻ ഐ.എ.എസ്
അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ (എ, ബി, സി & കെ ) വകുപ്പ്
III  ഫ്ലോർ , അനെക്സ്  II, ഗവണ്മെന്റ്  സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം  – 1
   
   
ശ്രീ . വിജയകുമാർ.ആർ
അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ (ബി & സി) വകുപ്പ്
III  ഫ്ലോർ , അനെക്സ്  II, ഗവണ്മെന്റ്  സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം  – 1
ഫോൺ : 0471-2518325
മൊബൈല്‍ : 9446547766
ഇ-മെയിൽ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
ശ്രീ. അജയൻ സി
അഡീഷണല്‍
സെക്രട്ടറി
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ (ജി, ജെ & പി) വകുപ്പ്
III  ഫ്ലോർ , അനെക്സ്  II, ഗവണ്മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം  – 1
ഫോൺ: 0471-2518598, 0471-2327595
മൊബൈല്‍ : 9847767820.
ഇ-മെയിൽ: