ശ്രീ. ജയ്സുഖ് ലാല്‍ എന്‍ 
അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ (ജി, ജെ & പി) വകുപ്പ്
III  ഫ്ലോർ , അനെക്സ്  II, ഗവണ്മെന്റ്  സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം  – 1
ഫോൺ : 0471-2518598, 0471-2327595
മൊബൈല്‍ : 94952 43256
ഇ-മെയിൽ :