ഉദ്യോഗപ്പേര്‌

പേര്

ഫോൺ നമ്പർ

 

 

മൊബൈൽ

ലാൻഡ് ഫോൺ

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി

ഡോ. കെ. ടി. ജലീൽ

9895073107 9447896600

0471-2327895

0471-2518333

പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

ഡോ. കെ ഷെറഫുദീൻ

9447420038

0471-2327796

0471-2518580

സ്പെഷ്യൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

 ശ്രീ . എബ്രഹാം എം.എസ്

9495540168

0471-2327796

0471-2518842

അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

ഡോ.പി എൻ ദിലീപ്

9447453099

0471-2327796

0471-2518906

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രെട്ടറി

ശ്രീ എം.രാഘവൻ

9447070346

0471-2327796

0471-2518469

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രെട്ടറി

ശ്രീ . മുജീബ് വെട്ടൻ

9447412175

0471-2327796
0471-2518783

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രെട്ടറി

ശ്രീ വിശ്വനാഥ്

9446477388

0471-2518122

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രെട്ടറി

ശ്രീ അജിത് കുമാർ എൻ

9497673999

0471-2518123