ശ്രീ . വിജയകുമാർ.ആർ
ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ (എ, ബി & സി) വകുപ്പ്
III  ഫ്ലോർ , അനെക്സ്  II, ഗവണ്മെന്റ്  സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം  – 1
ഫോൺ : 0471-2518325
മൊബൈല്‍ : 9446547766
ഇ-മെയിൽ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.