ജയകുമാർ.ബി
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ (എ) വകുപ്പ്

 

III  ഫ്ലോർ , അനെക്സ്  II,
ഗവണ്മെന്റ്  സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം  – 1
ഫോൺ : 0471-2518489
ഇ-മെയിൽThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


രേഖ.എസ്
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ (ബി) വകുപ്പ്

 

III  ഫ്ലോർ , അനെക്സ്  II,
ഗവണ്മെന്റ്  സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം  – 1
ഫോൺ : 0471-2518280
  ഇ-മെയിൽ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ജോസ് എ
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ (സി) വകുപ്പ്

 

III  ഫ്ലോർ , അനെക്സ്  II,
ഗവണ്മെന്റ്  സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം  – 1
ഫോൺ : 0471-2518942
ഇ-മെയിൽ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


അനിൽ കുമാർ .റ്റി
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ (ഡി) വകുപ്പ്

 

III  ഫ്ലോർ , അനെക്സ്  II,
ഗവണ്മെന്റ്  സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം  – 1
ഫോൺ : 0471-2518419
  ഇ-മെയിൽ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


പ്രിയദർശിനി മോഹൻദാസ്
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ (എഫ്) വകുപ്പ്

 

III  ഫ്ലോർ , അനെക്സ്  II,
ഗവണ്മെന്റ്  സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം  – 1
ഫോൺ : 0471-2518686
  ഇ-മെയിൽ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


മനോജ് കുമാർ എം എസ്
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ (ജെ) വകുപ്പ്

 

III  ഫ്ലോർ , അനെക്സ്  II,
ഗവണ്മെന്റ്  സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം  – 1
  ഫോൺ : 0471-2518213
  ഇ-മെയിൽ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


സംഗീത .എസ്
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ (ജി) വകുപ്പ്

 

III  ഫ്ലോർ , അനെക്സ്  II,
ഗവണ്മെന്റ്  സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം  – 1
  ഫോൺ : 0471-2518758
  ഇ-മെയിൽ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


രാധാമണി അമ്മ .ഓ
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ (കെ) വകുപ്പ്

 

III  ഫ്ലോർ , അനെക്സ്  II,
ഗവണ്മെന്റ്  സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം  – 1
ഫോൺ : 0471-2518947
ഇ-മെയിൽ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


വിനീഷ്  കുമാർ  ജി
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ (എല്‍) വകുപ്പ്

 

III  ഫ്ലോർ , അനെക്സ്  II,
ഗവണ്മെന്റ്  സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം  – 1
ഫോൺ : 0471-2518693
ഇ-മെയിൽ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


രാകേഷ് .എസ് .പി
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ (പി) വകുപ്പ്

 

III  ഫ്ലോർ , അനെക്സ്  II,
ഗവണ്മെന്റ്  സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം  – 1
ഫോൺ : 0471-2518555
ഇ-മെയിൽ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


വത്സല
ഓഫീസ് സൂപ്പറിന്റെണ്ടെന്റ്
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ (തപാൽ) വകുപ്പ്
  III  ഫ്ലോർ , അനെക്സ്  II,
ഗവണ്മെന്റ്  സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം  – 1
  ഫോൺ : 0471-2518523
ഇ-മെയിൽ :