1

ഡോ. വി വേണു ഐ.എ.എസ്
അഡിഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി
റൂം നമ്പർ 547, അഞ്ചാം നില
അനെക്സ് II, സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
ഫോൺ: 0471-23331509, 2518997
Mobile : 9868124621
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.