വകുപ്പ്/ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
വകുപ്പ്/ സ്ഥാപനങ്ങൾ  മൊബൈൽ നം. ലാൻഡ് ഫോൺ നം 
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ   94474 22212 0471-2451369
കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ   81267 45505 0471-2303548
പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മിഷണർ  89215 99653 0471-2332120
നാഷണൽ കേഡറ്റ്  കോർപ്സ്   9971381639 0471-2721278
സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി   94959 02741 0471-2322895
ഗവണ്മെന്റ് ലാ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം   94461 56309 0471-2304228
ഗവണ്മെന്റ് ലാ കോളേജ്, എറണാകുളം   98470 43555 0484-2352020
ഗവണ്മെന്റ് ലാ കോളേജ്, തൃശൂർ   95620 55677 0487-2360150
ഗവണ്മെന്റ് ലാ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്  94464 49684 0495-2730680
സർവ്വകലാശാലകൾ 
കേരള സർവ്വകലാശാല   94004 72375 0471-2386202
എ.പി ജെ .അബ്ദുൾ കലാം സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാല   94473 61039 0471-2598722
മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല  94465 19451 0481-2731007
കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാല   94463 66805 0484-2575396
കാലിക്കറ്റ്   സർവ്വകലാശാല  94462 54092 0494-2400252
കണ്ണൂർ സർവകലാശാല  94463 12330 0497-2715330
തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം സർവകലാശാല   98467 55915 0494-2631230
ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവ്വകലാശാല   94460 61639 0484-2463480
നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ്   98471 92228 0484-2550199
സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി   94471 82101 0471-2324396
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ്   94470 51774 0471-2323597
സെന്റർ ഫോർ കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ , കേരളം  98954 94024 0471-2311654
കേരള സംസ്ഥാന  സെന്റർ  ഫോർ  അഡ്വാൻസ്ഡ്  പ്രിന്റിങ്  ആൻഡ്  ട്രെയിനിങ്   94470 32786 0471-2365678
കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയം   94470 06024 0471-2306024
കേരള ചരിത്ര  ഗവേഷണ കൌൺസിൽ    81267 45505 0471-2310409
നാഷണൽ  സർവീസ്  സ്കീം  സെൽ   94963 86873 0471-2308687
രാഷ്ട്രീയ  ഉഛാടർ  ശിക്ഷ  അഭിയാൻ  (RUSA)  81267 45505 0471-2303036
അഡിഷണൽ  സ്കിൽ  അക്ക്വിസിഷൻ  പ്രോഗ്രാം   81267 45505 0471-2772500
കെ  ആർ  നാരായണൻ   നാഷണൽ  ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്   98463 10773 0481-2706100
കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൌൺസിൽ   81267 45505 0471-2301293
കേരള ഗ്രന്ഥശാലാ   സംഘം   94474 00182 0471-2328802