ഉദ്യോഗപ്പേര്‌

 

പേര്

ഫോൺ നമ്പർ.


അഡിഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി

:

ഡോ. വി വേണു ഐ.എ.എസ്

0471-2518997
0471-2331509

അഡിഷണൽ  സെക്രട്ടറി (എ,ബി,സി & കെ )

:

ഡോ. വീണ മാധവൻ ഐ.എ.എസ്

0471-2517310

അഡിഷണൽ  സെക്രട്ടറി  (ബി,സി )

:

 ശ്രീ . വിജയകുമാർ.ആർ

0471-2518325

അഡിഷണൽ  സെക്രട്ടറി  (ജി, ജെ & പി )

 

ശ്രീ. അജയൻ സി

0471-2518598
0471-2327595

       

ജോയിന്റ്  സെക്രട്ടറി (എ, കെ & എൽ ) 

:

 

0471-2518748
0471-2327078

ജോയിന്റ്  സെക്രട്ടറി (ഡി & എഫ് )

:

 

0471-2518316

 

 

 

 

ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി  (ജി & ജെ )

 

ശ്രീമതി ശ്രീകല എസ്

0471-2518345

അണ്ടർ  സെക്രട്ടറി  (എ, കെ  & പി ) 

:

 ശ്രീ. രാജേഷ് കുമാര്‍ കെ കെ

0471-2518582

അണ്ടർ  സെക്രട്ടറി  (ബി & സി )

:

ശ്രീമതി . സ്വപ്ന. പി

0471 -2518433

അണ്ടർ  സെക്രട്ടറി  (ഡി & എഫ് )

:

ശ്രീ . വിജയൻ എ

0471-2518784

അണ്ടർ  സെക്രട്ടറി  (എൽ )

:

ശ്രീമതി. ശ്രീദേവി. ഇ. എസ് 

0471-2518283

       

ഓഫീസ് സെക്ഷൻ

:

ശ്രീമതി.വത്സല

0471-2518523

സെക്ഷൻ: - A

:

 

0471-2518489

സെക്ഷൻ: - B

:

 

0471-2518280

സെക്ഷൻ: - C

:

 

0471-2518942

സെക്ഷൻ: - D

:

 

0471-2518419

സെക്ഷൻ: - F

:

 

0471-2518686

സെക്ഷൻ: - G

:

 

0471-2518213

സെക്ഷൻ: - J

:

 

0471-2518758

സെക്ഷൻ: - K

:

 

0471-2518947

സെക്ഷൻ: - L

:

 

0471-2518693

സെക്ഷൻ: - P

:

 

0471-2518555