20.12 2019 -ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സരാഘോഷം


Student Conclave on 10/12/19


71st NCC Day Celebration on 28/11/19


 

KERALA STATE LIBRARY COUNCIL-PLATINUM JUBILEE CELEBRATION 


 

CET - 80 th Anniversary


 

Retirement function of Smt. Saji Rani, office supdt, Higher Education Dept. (28.09.2019)


 

Launching of 3D printing and Design course introduced by C-apt at FISAT AngamalyOnam 2019Inauguration of Convergence Academia Complex, M. G. UNIVERSITY


BANNER PRESENTATION 2018-19 BY HON'BLE MINISTER OF HIGHER EDUCATION


Community Skill Park @  State Level  Inaugurated by Hon'ble Chief Minister on 02.02.2019Inauguration of C-apt Building Construction


ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ മലയാളത്തിലുള്ള വെബ്‌സൈറ്റിന്റെയും കോളേജ് അധ്യാപകർക്ക് വിദേശ യാത്രയ്ക്കായി അനുമതിക്കുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെയും ഉദഘാടനം


21.12 2018 -ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സരാഘോഷം


29.11 2018 - കേരള സർക്കാരും ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറി കൗൺസിലുമായി എം.ഒ.യു ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നു


ബഹു ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും സർവകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാൻസലറുമാരുമായുള്ള യോഗം


ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള യോഗം


വെബ്‌സൈറ്റ്  ഉദ്ഘാടനം


ഓണം 2017