ശ്രീമതി ശ്രീകല എസ്
ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ (ജി) & (ജെ) വകുപ്പ്
III  ഫ്ലോർ , അനെക്സ്  II, ഗവണ്മെന്റ്  സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം  – 1
ഫോൺ: 0471-2518345
മൊബൈല്‍: 8281029692
ഇ-മെയിൽ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.