തരുൺ  ലാൽ . എസ്
ഡെപ്യൂട്ടി
  സെക്രട്ടറി
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ (കെ, എൽ) വകുപ്പ്
III  ഫ്ലോർ , അനെക്സ്  II, ഗവണ്മെന്റ്  സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം  – 1
ഫോൺ: 0471-2518748, 2327078
മൊബൈല്‍ : 9946090233
ഇ-മെയിൽ   :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ശ്രീ. ഹരികുമാർ .ജി
ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ (ഡി, എഫ്) വകുപ്പ്
3III  ഫ്ലോർ , അനെക്സ്  II, ഗവണ്മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം  – 1
ഫോൺ: 0471-2518316
മൊബൈല്‍ : 9745276144
ഇ-മെയിൽ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.