1. സ്റ്റേറ്റ് സെന്ട്രാല്‍ ലൈബ്രറി, എന്‍. എസ്.എസ്- അനാമത്ത് കാര്യം.
2.  കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗണ്സിുല്‍, എന്‍. സി. സി.
3.  കോമണ്‍ പൂള്‍ ലൈബ്രേറിയന്മാ രുടെ ജീവനം.