തരുൺ  ലാൽ . എസ്
ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ (കെ, എൽ) വകുപ്പ്
III  ഫ്ലോർ , അനെക്സ്  II, ഗവണ്മെന്റ്  സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം  – 1
ഫോൺ: 0471-2518748, 2327078
മൊബൈല്‍ : 9946090233
ഇ-മെയിൽ   :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.