26/12/2018   18.11.2017 ലെ സ.ഉ(സാധാ) നം.2088/2017/ഉവിവ പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ വകുപ്പുതല ഔദ്യോഗിക ഭാഷാസമിതിയുടെ 22.11.2018 ല്‍ കൂടിയ ആദ്യയോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
     
23/11/2018  
     
 09/11/2018   ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വാശ്രയ കോളേജുകളിലെ മാനേജര്‍മാരും പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാരുമായി 23.10.2018 നു നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
     
03/11/2018   ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍മാരുമായി  27.09.2018 നു നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
     
31/10/2018   ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ സംസ്ഥാനതല അനദ്ധ്യാപക സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുമായി 26.09.2018 നു നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
     
31/10/2018   ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ സംസ്ഥാനതല അദ്ധ്യാപക സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുമായി 25.09.2018 നു നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
     
23/10/2018   26.09.2018 നു ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷയതയില്‍ വിവിധ സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ രജിസ്ട്രാര്‍മാരുമായി നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
     
23/10/2018   17.09.2018, 18.09.2018 എന്നീ തീയതികളില്‍ ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷയതയില്‍ വിവിധ സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളുമായി നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
     
 22/10/2018   09.10.2018 നു ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷയതയില്‍ ചേര്‍ന്ന കോളേജ്/ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ് 
     
 09/10/2018   സര്‍ക്കാര്‍/സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രിത/എയ്ഡഡ്/ സ്വാശ്രയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് / ആര്‍ക്കിടെക്ചര്‍ / പോളിടെക്നിക് , എംബി എ., എം.സി.എ കോളേജുകള്‍ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങിലെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍, മാനേജര്‍മാര്‍ എന്നിവരുമായി ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ 09.10.2018 നു ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്.