(സി) വകുപ്പ്

ജോയിന്റ്   സെക്രട്ടറി

 

:

ശ്രീ . ആര്‍ വിജയ കുമാര്‍
ഫോണ്‍  നം. : 0471-2518325
മൊബൈല്‍ നം: 9446547766
ഇ മെയില്‍ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

അണ്ടര്‍ർ  സെക്രട്ടറി

:

ശ്രീമതി . സ്വപ്ന .പി
ഫോണ്‍ നം. : 0471-2518433
മൊബൈല്‍ നം. 9447401236
ഇ മെയില്‍ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍

:

ശ്രീമതി .പ്രീണ ഷംസുദീൻ
ഫോണ്‍ നം : 0471-2518942
ഇ മെയില്‍ :

അസിസ്റ്റന്റുമാര്‍

സി 1

 

ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ ലോ കോളേജ്, മ്യൂസിക് കോളേജുകൾ, സംസ്കൃത കോളേജുകൾ, കോഴിക്കോട് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോളെജ്. ലോ കോളജുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബഡ്ജറ്റ്, കലാസ്വാദകർക്ക് തുടർച്ചയായി ധനസഹായം നല്കുക, കഥാപ്രസംഗ കോഴ്സിന്റെ ഗ്രാന്റുകളും തുടരാനുള്ള അനുമതിയും, ലോ കോളേജുകളിലെ എൽ എൽ ബി / എൽ എൽ എം കോഴ്സുകളുടെ പ്രോസ്പെക്ടസ് അംഗീകാരം. ലോ ഫിനാൻസിങ് ലോ കോളേജുകൾ, ലോ കോളേജുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥി കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പേപ്പറുകള്‍. അഡീഷണൽ സ്കിൽ അക്വിസിഷൻ പ്രോഗ്രാം.

സി 2

കേന്ദ്ര സെക്ടർ സ്കോളർഷിപ്പ്, പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, മെരിറ്റ് കം മീൻസ് സ്കോളർഷിപ്പ്, കോളേജിയേറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന  സ്കോളർഷിപ്പ്, കൊളീജിയേറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ, പുസ്തകങ്ങൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ, സ്റ്റോറുകൾ വാങ്ങുക ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകൾ, കോളേജുകളിൽ വാങ്ങൽ റിപ്പോർട്ട്, കോളേജിയേറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ വാഹനങ്ങൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുക, ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതി ഫണ്ടുകൾ. ലോ കോളേജ്, ഗവ. സംഗീത കോളേജുകൾ, സർക്കാർ സംസ്കൃത കോളേജുകൾ, ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ, ഗവൺമെന്റ് കൈമാറ്റം എന്നിവ. ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജുകൾ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗണ്‍സിലിനു വേണ്ട ധനസഹായം

സി 3

യുജിസിയുടെ ശമ്പളം, യു.ജി.സി നിയന്ത്രണങ്ങൾ, കോളേജുകളിൽ സ്വയംഭരണാവകാശം അനുവദിക്കൽ, കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലിന്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് പേപ്പറുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പേപ്പറുകളും.

 (ഡി) വകുപ്പ്

ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി

:

ശ്രീ. ഹരികുമാര്‍ .ജി
ഫോൺ: 0471-2518316
മൊബൈല്‍ : 9745276144
ഇ-മെയിൽ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

അണ്ടര്‍ർ  സെക്രട്ടറി

:

ശ്രീമതി.  കുശല കുമാരി. എല്‍
ഫോൺ : 0471-2518784
മൊബൈല്‍ : 9495517376
ഇ-മെയിൽ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍

:

ശ്രീ അനില്‍ കുമാര്‍ ടി
ഫോൺ . : 0471-2518419
ഇ-മെയിൽ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

അസിസ്റ്റന്റുമാര്‍

ഡി 1

കേരള സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ സ്വകാര്യ ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജിലെ അധ്യാപക ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിച്ച പേപ്പറുകള്‍, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും എം.ജി.യുടെയും കീഴിൽ സ്വകാര്യ ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജുകളിലേക്ക് ഗ്രാന്റായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പേപ്പറുകളും.  കേരള സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള സ്വകാര്യ ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജിലെ അധ്യാപക ജീവനക്കാരുടെ  ഒ. പി.,  കേരള സർവകലാശാലയിലും എം.ജി. സർവകലാശാലയിലും സ്വകാര്യ ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജുകളുടെ മാനേജ്മെൻറുകള്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്ന ഒ.പി.,  കേരള – എം.ജി സര്‍വ്വകലാശാലകളുടെ  കീഴിൽ വരുന്ന സ്വകാര്യ ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജുകളിലെ ന്യൂനപക്ഷ പദവി,  കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും എം.ജി.യുടെയും കീഴിലുള്ള സ്വകാര്യ ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജുകളിലെ അധ്യാപക ജീവനക്കാരുടെ LWA,   പെറ്റീഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച പരാതികൾ. ഡ്രാഫ്റ്റ്പാരാ

ഡി 2

കാലികറ്റ് സർവകലാശാല, കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല എന്നിവയുടെ കീഴിലുള്ള സ്വകാര്യ ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജുകളുടെയും ട്രെയിനിംഗ് കോളജുകളിലേയും  അധ്യാപകരുടെ പേപ്പറുകള്‍,  കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ സ്വകാര്യ കോളേജുകൾ അനുവദിക്കുന്ന എല്ലാ പേപ്പറുകളും; എല്ലാ സ്വകാര്യ കോളേജുകളുടെയും അധ്യാപക – അനദ്ധ്യാപക  ജീവനക്കാരുടെ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് സർക്കാർ പ്രതിനിധികളുടെ നാമനിർദ്ദേശം,  എല്ലാ സ്വകാര്യ കോളേജുകളിലെയും അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ച ജനറൽ പേപ്പറുകൾ,   എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലെ ന്യൂനപക്ഷ പദവി,  കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളിലെ അധ്യാപകരുടെ ഒ പി.,  പെറ്റീഷന്‍സ്  കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പാകെ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന  കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധ്യാപകരുടെ അപേക്ഷകൾ,  ഡ്രാഫ്റ്റ് പരാസ്

ഡി 3

എല്ലാ സ്വകാര്യ കോളേജുകളുടെയും ട്രെയിനിംഗ് കോളേജുകളുടെ യും മിനിസ്ട്രിയല്‍  സ്റ്റാഫ്, ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സ്റ്റാഫ്, എല്ലാ സ്വകാര്യ കോളേജുകളുടേയും ട്രെയിനിങ് കോളേജുകളുടേയും നോൺ-ടീച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫ് സമർപ്പിച്ച ഓ.പി. , പെറ്റീഷന്‍സ്  കമ്മറ്റിക്ക് മുമ്പിൽ നോൺ-ടീച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫ് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ. എല്ലാ സ്വകാര്യ കോളേജുകളുടേയും ലൈബ്രറികളുടെ ഗ്രേഡിംഗ്, ലൈബ്രേറിയരുടെ യുജിസി പ്ലേസ്മെന്റ്, ജനറൽ പേപ്പറുകൾ; സെക്ഷനിലെ പലവക പേപ്പറുകളും.