(കെ) വകുപ്പ്

ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി

:

ശ്രീ തരുൺ ലാൽ എസ്
ഫോൺ: 0471-2518748, 2327078
മൊബൈല്‍: 9946090233
ഇ-മെയിൽ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

അണ്ടര്‍ർ  സെക്രട്ടറി

 

:

ശ്രീമതി. ശ്രീദേവി ഇ. എസ്
ഫോണ്‍ നം: 0471-2518582
മൊബൈല്‍ നം : 9497807971
ഇ മെയില്‍ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍

:

ശ്രീമതി രാധാമണി അമ്മ ഒ
ഫോണ്‍ നം. : 0471-2518947
ഇ-മെയില്‍ൽ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ഓഫീസ് സൂപ്രണ്ട്

:

ശ്രീമതി സജിറാണി ടി എസ്
ഫോണ്‍ നം. : 0471-2518523
ഇ-മെയില്‍: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

അസിസ്റ്റന്റുമാര്‍

കെ 1

സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് ആർട്ട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജുകളിലെ അധ്യാപകരുടെ  ഫാക്കൽറ്റി ഡവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം, നിയമസഭാ കമ്മിറ്റികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ, ഔദ്യോഗിക ഭാഷ, സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ബാങ്കേഴ്സ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ്, വകുപ്പിനകത്തെ ഏകീകരണം,  സ്റ്റാഫ് മീറ്റിങ്ങുകൾ,ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിന്റെ ഡിജിറ്റല്‍വല്‍ക്കരണം

കെ 2

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതികൾ, പദ്ധതി അവലോകനവും നിരീക്ഷണവും, വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക, ഗവര്‍ണേഴ്സ് അ‍ഡ്രസ്സ്,  ബജറ്റ് സംഭാഷണം, വാർഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണം, ഗ്രീൻ ബുക്ക്, മഞ്ഞ ബുക്ക്, ഇ-ലാംസ്, ഫണ്ടുകളുടെ പുന: പരിശോധന, ഫണ്ടുകളുടെ തിരിച്ചടവ്, സംസ്കൃതത്തിലേക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം കെ.എസ്.എസ്.ടി.എമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പേപ്പറുകളും, കെ.സി. എച്ച്..ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പേപ്പറുകള്‍,. സെൻട്രൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ (സി.എ.ബി.ഇ), കേന്ദ്ര ഗവ. സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ  സമ്മേളനം,

 

കെ 3

കിഫിബിയുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട പേപ്പറുകള്‍,  നബാർഡ്- ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് സ്കീമുകളുടെ മീറ്റിങ്ങുകൾ, ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ കോൺഫറൻസ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേപ്പറുകള്‍, സി ആപ്റ്റ്, ക്യാപ്റ്റൻ, എം.പി. മാരുടെ  കോൺഫറൻസ്, കളക്ചര്‍മാരുടെ  കോൺഫറൻസ്, വകുപ്പിലെ പലവക പേപ്പറുകള്‍,

 

(എല്‍) വകുപ്പ്

ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി

:

ശ്രീ തരുൺ ലാൽ എസ്
ഫോൺ: 0471-2518748, 2327078
മൊബൈല്‍: 9946090233
ഇ-മെയിൽ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

അണ്ടർ സെക്രട്ടറി

:

ശ്രീമതി. ശ്രീദേവി ഇ. എസ്
ഫോൺ : 0471-2518283
മൊബൈല്‍ : 9446329384
ഇ-മെയിൽ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍

:

ശ്രീമതി മഞ്ജു എം.
ഫോണ്‍ നം: 0471-2518693
ഇ-മെയില്‍ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ഓഫീസ് സൂപ്രണ്ട്

:

ശ്രീമതി സജിറാണി ടി എസ്
ഫോണ്‍ നം. : 0471-2518523
ഇ-മെയില്‍: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

അസിസ്റ്റന്റുമാര്‍

എല്‍ 1

ഡബ്ല്യൂ.ബി.എ.ടി.ഇ.പി-കാനഡ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിട്യൂഷണൽ കോ-ഓപ്പറേഷൻ പ്രോജക്ട്, സ്വിസ് സഹായ പദ്ധതി,   എയ്ഡഡ് പോളിടെക്നിക്കുകൾ, പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ, ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ, പോളിടെക്നിക്കുകളിലെയും ഗവ.എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലേയും  ട്രേഡ്സ്മാന്‍/ ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടേര്‍സ്  എന്നിവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. വാങ്ങൽ, നിർമ്മാണം, വാടക എന്നിവയുടെ ഭരണപരമായ അംഗീകാരം, സിസിഇകെ യുടെ   എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് കാര്യങ്ങള്‍. വകുപ്പിലെ പലവക പേപ്പറുകള്‍,

എല്‍ 2

വനിതാ പോളിടെക്നിക് കോളേജുകൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പേപ്പറുകളും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരാതികളും. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും കോഴ്സുകളും കരിക്കുലവും അംഗീകാരവും

എല്‍ 3

ഗവൺമെന്റു പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് പേപ്പറുകളും  എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേപ്പറുകള്‍.