കുസാറ്റ് -വിവിധ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്
   
കോമൺ ലോ പ്രവേശനം - 2019
   
ജെ. ഇ . ഇ... - ഏപ്രിൽ 2019
   
Filling up the post of Director General (Group A) on deputation basis in the Raja Rammohun Roy Library Foundation, Ministry of Culture, Govt of India, Kolkata
   
KEAM 2019 - Examination Dates Announced
   
Commonwealth Shared Scholarships
   
മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 150 -ാം ജന്മവാര്‍ഷികാഘോഷം - സര്‍ക്കാര്‍ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഗാന്ധി ലോഗോ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സസംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
   
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിൽ ലക്‌ചറർ, ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ്,   കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉള്ള  ഫാക്കൽറ്റി എന്നിവ സൃഷ്ടിച്ചുത്തരവായി
   
കേരളത്തെ ബാധിച്ച കടുത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്തെത്തുടർന്ന്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സ്കോട്ട് ലാന്റ് ഗ്ലാസ്ഗോ സർവകലാശാല സ്കോളർഷിപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി. 30.04.2019
   
2019 -20 അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഭാമ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്ററിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ബിരുദധാരികൾക്കും ശാസ്ത്ര ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികൾക്കും അവസരം
   
അഖിലേന്ത്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകളുടെ തീയതികൾ നിശ്ചയിച്ചു.
   
ദേശീയ വിദ്യാര്‍ത്ഥി പാര്‍ലമെന്റ് കേരള -2019 - ഫെബ്രുവരി 23, 24, 25 തീയതികളില്‍ നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തില്‍ വച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
   
മാനവശേഷി മന്ത്രാലയം, ഗവ. ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റാങ്കിങ് ഫ്രെയിംവർക്ക് - 2018 - യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം ഇൻഡ്യ റാങ്കിങ്ങിൽ 18 ാം റാങ്കും കേരളത്തിലെ കോളേജുകളിൽ ഒന്നാമതും എത്തി
   
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷയതയില്‍ നടന്ന വിവിധ യോഗങ്ങളുടെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
   
 കൊച്ചിന്‍  യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയന്‍സ് ആന്‍റ് ടെക്നോളജിയിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
   
25th January celebrated and National Voters Day (NVD) to take NVD pledge
   
സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും വിമുക്തഭടന്മാർക്ക് ജോലിയിൽ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
   
10.02.2019 ന് കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക  സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ വച്ച് പ്രൊഫഷണല്‍ സ്റ്റുഡന്‍റ്റ്സ്  സമ്മിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു
   
പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ - പതിനാലാം സമ്മേളനം - നിയമസഭാസമ്മേളനകാലത്ത് പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങള്‍/ ക്രമീകരണങ്ങള്‍
   
Green Book-2019-20-Meeting of Special Preparation Group (SPPG) for inclusion of proposals in Green Book – Intimation-reg.
   
British Council India 70th Anniversary Scholarships 2019-20
   
2019 COMMONWEALTH SCHOLARSHIP IN THE UNITED KINGDOM
   

04 .01 .2019 നു ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ സർവ്വകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ യോഗം ചേരുന്നു

   

 
18.11.2017 ലെ സ.ഉ(സാധാ) നം.2088/2017/ഉവിവ പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ വകുപ്പുതല ഔദ്യോഗിക ഭാഷാസമിതിയുടെ 22.11.2018 ല്‍ കൂടിയ ആദ്യയോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
   
എ.പി.ജെ. അബ്ദുള്‍ കലാം സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമത്തിനുള്ള വിജ്‍ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
   

 


04 .01 .2019 നു ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ സർവ്വകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ യോഗം ചേരുന്നു

   

 
18.11.2017 ലെ സ.ഉ(സാധാ) നം.2088/2017/ഉവിവ പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ വകുപ്പുതല ഔദ്യോഗിക ഭാഷാസമിതിയുടെ 22.11.2018 ല്‍ കൂടിയ ആദ്യയോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
   
എ.പി.ജെ. അബ്ദുള്‍ കലാം സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമത്തിനുള്ള വിജ്‍ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
   
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ മലയാളം ഭാഷയിലുള്ള വെബ്സൈറ്റിന്റേയും "SOAFT"  എന്ന സോഫ്റ്റ് വെയറിന്റേയും ഉദ്ഘാടനം 21.12.2018 രാവിലെ 10.30 നു നടത്തുന്നു.
   
വിവിധ ദേശീയ മത്സര പരീക്ഷകളുടെ പരീക്ഷാ തീയതി നിശ്ചയിച്ചു
   
ALL INDIA COMPETITIVE EXAMINATION -2019 - DATE OF EXAMINATION FIXED
   
Updating Database of Auditee Units
   
2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ അടുത്ത വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 17.12.2018 നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നതാണ്.
   
27.11.2018 നു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഔദ്യോഗികഭാഷ സംബന്ധിച്ച സംസ്ഥാനതല സമിതി യോഗം മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു
   
Inviting all Higher Educational Institutions in India to Participate in ARIIA Ranking Process
   
KEAM 2019 - Admission to professional courses - meeting postponed to 11 a.m on 03.12.2018
   
Status Study of Teacher Education Courses in Kerala - co-operation of institutions for data collection
   
   
ഔദ്യോഗികഭാഷ മലയാളമാക്കലിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വകുപ്പുതല ഔദ്യോഗിക ഭാഷ പുനസംഘടിപ്പിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള യോഗം 22.11.2018 ന് വൈകിട്ട് 4.30 ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറില്‍
   
K1/295/2018/H.Edn dt. 17.11.2018 Implementation of Transfer and posting through Spark - Meeting postponed to 23.11.2018
   
K1/295/2018/H.Edn dt. 08.11.2018 Implementation of Transfer and posting through Spark - Meeting on 22.11.2018
   
പതിനാലാം കേരള നിയമ സഭയുടെ 13-ാം സമ്മേളനം - നിയമസഭാ സമ്മേളനകാലത്ത് പാലിക്കേണ്ട നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ / ക്രമീകരണങ്ങള്‍ സമബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
   
എ. പി. ജെ അബ്ദുള്‍ കലാം സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ നിയമനത്തിനുള്ള   വിജ്ഞാപനം  റദ്ദു ചെയ്തു
   
ആഗോള തലത്തില്‍ മലയാളികളെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഏകോപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള "ഭൂമി മലയാളം" - നവംബര്‍ -1 - ഭാഷാ പ്രതി‍ജ്ഞ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു
   
എ പി ജെ അബ്ദുള്‍ കലാം സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ നിയമനത്തിലേക്കുള്ള വിജ്‍ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു
   
ന്യുവാല്‍സിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു
   
കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു
   
26.09.2018 നു ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷയതയില്‍ വിവിധ സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ രജിസ്ട്രാര്‍മാരുമായി നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
   
17.09.2018, 18.09.2018 എന്നീ തീയതികളില്‍ ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷയതയില്‍ വിവിധ സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളുമായി നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
   
09.10.2018 നു ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷയതയില്‍ ചേര്‍ന്ന കോളേജ്/ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
   
സര്‍ക്കാര്‍/സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രിത/എയ്ഡഡ്/ സ്വാശ്രയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് / ആര്‍ക്കിടെക്ചര്‍ / പോളിടെക്നിക് , എംബി എ., എം.സി.എ കോളേജുകള്‍ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങിലെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍, മാനേജര്‍മാര്‍ എന്നിവരുമായി ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ 09.10.2018 നു ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്.
   
Inviting Nomination for Chief Minister's Awards for Innovation in Public Service -2017 . Last Date : 31.10.2018
   
ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍  സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ എയ്ഡഡ്  ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജുകളിലെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍, മാനേജര്‍മാര്‍ എന്നിവരുമായി  24 10 .2018  നു  രാവിലെ 10 .30 യ്ക്കു യോഗം ചേരുന്നു 
   
ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ സ്വകാര്യ എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ - സംസ്ഥാനത്തെ ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജുകളിലെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍, മാനേജര്‍മാര്‍ എന്നിവരുമായി യോഗം ചേരുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
   
സംസ്ഥാന N .S .S ഓഫിസിലെ ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ് തസ്തികയിൽ അന്യത്ര സേവന വ്യവസ്ഥയിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
   

Meeting of Registrars, F.O, CE s of universities convened by Hon'ble minister postponed to 24/10/18 2.30 pm

   
JOINT MEETING WITH REGISTRARS, CONTROLLER OF EXAMINATIONS, FINANCE OFFICERS......@ 10.30 A M ON 17. 10. 2018
   

പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകള്‍ പി എസ്.സിക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി എല്ലാ വകുപ്പു മേധാവികള്‍ക്കും നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിക്കൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്കാര വകുപ്പ് പരിപത്രം പുറപ്പെടുവിച്ചു

   
Annual Plan 2019-20 - Head of Department Level  Discussion on 11.10.2018
   
  09.10.2018 ലെ ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിലുള്ള യോഗത്തിന്റെ വേദി മാറ്റിയത് സംബന്ധിച്ച്
   
ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍/സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രിത/എയ്ഡഡ്/ സ്വാശ്രയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകള്‍, ആര്‍ക്കിടെക്ചര്‍ കോളേജുകള്‍, പോളിടെക്നിക് കോളേ‍ജുകള്‍ എംബി എ., എം.സി.എ കോളേജുകള്‍ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങിലെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍, മാനേജര്‍മാര്‍ എന്നിവരുമായി യോഗം ചേരുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
   
NOMINATIONS FOR THE UNESCO/JAPAN YOUNG RESEARCHERS' FELLOWSHIP PROGRAMME (UNESCO/ KEIZO OBUCHI RESEARCH FELLOWSHIPS PROGRAMME) CYCLE 2018, JAPAN FUNDS-IN TRUST PROJECT
   
MEETING OF THE REGISTRARS POSTPONED
   
സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നടത്തിയ ധന സമാഹരണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ 17.09.2018 5 P.M നു മുന്‍പേ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 
   
MEETING OF VICE CHANCELLORS OF UNIVERSITIES  OF KERALA @ 11 A.M. ON 27.09.2018
   
MEETING OF THE REGISTRARS OF ALL UNIVERSITIES AT 6 P.M. ON 18.09.2018
   
പ്രളയത്തെത്തുടര്‍ന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ അധ്യായന ദിവസങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടത്  പരിഹിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍   സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
   
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നതു സംബന്ധിച്ച്
   
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള ധന സമാഹരണം 11.09.2018 നു നടത്തുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് 
   
കേരള സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. 
   
എം.ജി സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
   
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള ധന സമാഹരണം 11.09.2018 നു നടത്തുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്
   

2018 സെപ്തംബര്‍ 10, 11 തീയതികളില്‍ കൂടുവാന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ യോഗം, 2018 സെപ്തംബര്‍ 17,18 തീയതികളിലേക്ക് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു.

   
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ യോഗം 2018 സെപ്തംബര്‍ 10, 11 തീയതികളില്‍ ബഹു ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ചേംബറില്‍ വച്ച് കൂടുന്നതാണ്
   
പ്രളയാനന്തര പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ / എയ്‌ഡഡ്‌ /സ്വാശ്രയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലെ എല്ലാ വിദ്യാർഥികളുടെയും / ജീവനക്കാരുടെയും / ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്‌സിന്റെയും സേവനം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു
   

പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തോടുബന്ധിച്ചു ഉദ്യഗസ്ഥരെ പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു

   
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ വകുപ്പ് തലവന്മാരും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അവരവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്നും നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു
   
കേരളം ഇപ്പോള്‍ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രളയം മുലം വെള്ളം കയറി നശിച്ച വീടുകള്‍ , സ്ഥാപനങ്ങള്‍ , പൊതുസ്ഥലങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കി നല്‍കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട അടിയന്തര നടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
   

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഈ വര്‍ഷം ഓണാഘോഷ പരിപാടികള്‍ ഒഴിവാക്കുവാനും, ഓണാഘോഷത്തി നായി സമാഹരിച്ച തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവനയായി നല്‍കുന്നതും സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

   
പ്രളയക്കെടുതിയിൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ / സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സർവ്വകലാശാലകൾ സൗജന്യമായി 2018 സെപ്‌തംബർ 30 നകം മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ / സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് 
   
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഈ വര്‍ഷം ഓണാഘോഷ പരിപാടികള്‍ ഒഴിവാക്കുവാനും, ഓണാഘോഷത്തിനായി സമാഹരിച്ച തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് സംഭാവനയായി നല്‍കുന്നതും സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
   

2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ അടുത്ത വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 13.08.2018 നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് പ്രിന്‍സിപ്പ്ല‍ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറില്‍

   
എ പി ജെ അബ്ദുള്‍ കലാം സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. 
   

Filling up of the post of Library & Information Assistant in National Test House on deputation basis

   
ഉന്നത വിദ്യ ഭ്യാസ വകുപ്പ് - ഔദ്യോഗിക ഭാഷ വകുപ്പ് - ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഉന്നത തല സമിതി യോഗം ചേരുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
   
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾ, നടപടി കുറിപ്പുകൾ, നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾ, പരിപത്രങ്ങൾ / പൊതുവായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ - വെബ്സൈറ്റു വഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു ഉപയുക്തമാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച്
   
സ്റ്റേറ്റ് സെന്‍ട്രല്‍ ലൈബ്രറിയില്‍ ലൈബ്രറി ആന്റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സയന്‍സ് കോഴ്സിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. അവസാന തീയതി 21/07/2018 വൈകുന്നരം 5 മണി വരെ
   
MINUTES OF THE WORKING GROUP MEETING HELD ON 22.06.2018 
   
POLYTECHNIC COLLEGE ADMISSION 2018-2019
   
ADMISSIONS - KANNUR UNIVERSITY
   
ADMISSIONS - CALICUT UNIVERSITY
   
ADMISSIONS- M.G UNIVERSITY
   
ADMISSIONS - UNIVERSITY OF KERALA
   
B-Tech Lateral Entry, B-Tech Evening Course & M.Tech admission 2018-2019
   

Kerala Engineering Architecture Medical Admission-2018

   
MEETING ON DDO/PFMS REG  @ 10 A..M.  ON  21.06.2018  
   
MINUTES OF THE WORKING GROUP MEETING HELD ON 05.06.2018
   

സര്‍വകലാശാലകളുടെ നിലവാരം ഉയര്‍ത്താന്‍ കര്‍മപദ്ധതി വേണം

   
PROSPECTUS FOR ADMISSION TO M.Tech DEGREE COURSES FOR THE YEAR 2018-19
   
ഐ എച് ആർ ഡി കോളേജുകളിലേക്കുള്ള വിവിധ കോഴ്സ്കൾക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു ( 2018-2019 )
   
MEETING ON DDO/PFMS REG  @ 10 A..M.  ON  21.06.2018
   
2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ അടുത്ത വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 22.06.2018 നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറിൽ 
   
സ്റ്റേറ്റ്    സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിക്ക് പുതിയ  ഹെറിറ്റേജ്  മോഡൽ  റഫറൻസ് ബ്ലോക്ക്  ഉദ്ഘാടനവും    കാഴ്ച ശേഷി   ഇല്ലാത്തവർക്കു  വേണ്ടി  'ബ്രെയിലി  ലൈബ്രറി'   വിഭാഗവും  ആരംഭിക്കുന്നു
   
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗണ്‍സിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 2018 ജൂണ്‍ 19 മുതല്‍ ജൂലൈ 7 വരെ വായന പക്ഷാചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നി്ര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍  
   
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - സർക്കാർ ലോ കോളേജുകളിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ എന്നിവരുടെ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം സംബന്ധിച്ച കരട്  നിർദേശം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
   
Higher Education Department - Minutes of the working group meeting held on 15.05.2018
   

2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ അടുത്ത വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 31.05.2018, 05.06.2018 തീയതികളില്‍ രാവിലെ 10.30 നു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നതാണ്.

   
Higher Education Department - Minutes of the working group meeting held on 23.05.2018
   
NEWS ABOUT SASTHRAYAN CUSAT
   
പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം - നിയമസഭാസമ്മേളനകാലത്ത് പാലിക്കേണ്ട നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ / ക്രമീകരണങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്
   

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം 23.05 .2018 നു ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് ബഹു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു

   
  Admission to BEd and MEd course for the academic year 2018-20 in the Government /Aided /Self Financing Training Colleges / University Colleges of Teacher Education /UniverSitY Centres in the State - Orders issued.
   
 

Budget Estimates 2018-19 – First Batch of Supplementary Demands for Grants (SDG) 2018-19 - Proposals – Called for – Instructions issued.

   

2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ അവസാനത്തെ വർക്കിംഗ്‌  ഗ്രൂപ്പ്‌ യോഗം 29 .05 .2018 നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറിൽ

   
Pvt Aided Colleges - Fixation of workload - teaching staff in aided colleges - uniform norms fixed - orders issued
   
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യസ വകുപ്പ് - സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപറേഷൻ മിത്ര 181 വനിതാ ഹെല്പ് ലൈൻ - സംബന്ധിച്ച്
   
എല്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികളും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ് യോഗത്തിന്റെ മിനിട്സ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തു ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്
   
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ് യോഗം 15 .05 .2018 നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറിൽ
   
Budget Estimates 2018-19 – First Batch of Supplementary Demands for Grants (SDG) 2018-19 - Proposals – Called for – Instructions issued.
   
  Higher Education Department-Kairali Research Awards - Guidelines - approved - orders issued
   
  ബഹു: വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും  ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ  പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ട റിയുടെയും സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ കേരള സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിനു വേണ്ടി പ്രസിഡണ്ട് ഡോ.ബിജു രമേശും സെക്രട്ടറി ശ്രീ മധുവും,  സർക്കാരിനു വേണ്ടി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ജോ.സെക്രട്ടറിയും ചേർന്നാണ്  കരാർ ഒപ്പുവച്ചത്
   
  എല്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികളും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ് യോഗത്തിന്റെ മിനിട്സ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തു ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്
   
  Higher Education Department - Minutes of the working group meeting held on 30.04.2018 
   
  Higher Education Department - Minutes of the working  group meeting held on 25.04.2018 & 26.04.2018